Kallelse till extra årsmöte 13/2

Hej alla medlemmar!

Onsdagen den 13/2 så har Dragon‘s Den extra årsmöte. De punkterna som kommer att behandlas är revisorernas berättelse för förra året, ansvarsfrihet för förra årets styrelse, samt fyllnadsval för valberedningen.

 Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

Kallelse till Dragon’s Dens extra årsmöte

Tid: onsdagen 13/2 kl. 19:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Fyllnadsval av årets valberedare
Mötets avslutande