Kallelse till årsmöte 2016

Hej alla medlemmar!

Tisdagen den 18/10 så har Dragon‘s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

I år kommer föreningen bjuda alla närvarande som vill på mat (från en närbelägen pizzeria). Och det finns givetvis möjlighet att stanna och spela spel på Game Link efteråt.

 

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

 

Varmt välkomna hälsar Dragon‘s Dens styrelse.

 

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: tisdagen 18/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping, Plan 3 (Hasselblad)

 

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2016
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare                                                                                       Motion: Stadgeändring av §17 Stadgeändring
Övriga frågor
Mötets avslutande

 

Motion: Stadgeändring av §17 Stadgeändring

Paragraf nummer 17 i stadgarna, som styr hur stadgeändringar i föreningen ska gå till, har under flertalet år haft felaktiga hänvisningar vad det gäller paragrafnummer på stadgar som bara kan ändras efter beslut på två efter varandra följande årsmöten.

För att ordna till detta föreslår styrelsen en ändring från:

§17 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

Till

§17 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.