Kallelse till årsmötet 2015

Hej alla medlemmar!

Tisdagen den 13/10 så har Dragon’s Den sitt årsmöte. Det är alla medlemmars bästa tillfälle att påverka föreningens verksamhet under det kommande året. Kom ihåg att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så missa inte er chans att vara med och bestämma.

Är du inte medlem redan kan du registrera dig här.

Varmt välkomna hälsar Dragon’s Dens styrelse.

Kallelse till Dragon’s Dens årsmöte

Tid: tisdagen 13/10 kl. 18:00

Plats: Studiefrämjandet i Östergötland, Platensgatan 25, Linköping, Plan 4 (Simply Red)

Dagordning

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Fastställande av röstlängd och val av rösträknare
Fastställande och godkännande av dagordningen
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Presentation av LinCon-gruppen 2015
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande