Statutes

Please note that the statutes are presented here in swedish. These are the rules which govern how the association should operate etc and any translation might change the meaning of the words. If you are interested in getting at least a rough idea about what they says we recommend using Google translate (or something similar).

Stadgar för Spelföreningen Dragon’s Den

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Spelföreningen Dragon’s Den

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Linköping

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

§4 Syfte

Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 augusti till 31 juli.

§7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Utskott

Styrelsen utser en ansvarig för varje utskott som i sin tur föreslår övriga medlemmar i utskottet. Utskottets medlemmar ska sedan godkännas av styrelsen. Varje utskott presenterar en budget för styrelsen för godkännande. Alla ekonomiska utgifter ska redovisas fortlöpande och vid verksamhetsårets slut.

§10 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 november varje verksamhetsår. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

Mötets öppnande
Mötets behörighet
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Ekonomisk berättelse för förra året
Revisorernas berättelse för förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisor
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande
§13 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§15 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§16 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§17 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§17) och upplösning (§18) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§18 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.